Adatvédelmi nyilatkozatunkban

Hogyan biztosítjuk személyes adatainak megbízható kezelését a vállalatunknál?

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatunkkal általános és átlátható formában szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogyan biztosítjuk személyes adatainak a GDPR előírásainak megfelelő kezelését a vállalatunknál.

1. Adatfelvétel célja

Weboldalunk használata (https://sikoplast-recycling.com) alapvetően bármely személyes adat megadása nélkül lehetséges. Amennyiben azonban az internetes oldalunkon szervizt vagy szolgáltatást szeretne igénybe venni, ahhoz szükség lehet a személyes adataira. Amennyiben szükséges a személyes adatok feldolgozása, pl. ajánlatkérés, foglalás vagy megrendelés esetén, akkor az adatfeldolgozáshoz kérjük az általános hozzájárulását a GDPR 6. cikk, 1a bekezdése értelmében. Egyéb esetben lehetősége van pl. telefonon felkeresni bennünket. Az adatfeldolgozás mindig az GDPR-ral összhangban történik. Adatfeldolgozásunk jogalapját a GDPR 6. cikke adja. A felelősok jogos érdeke a fent megnevezett okokból ered. Adatait nem használjuk reklám, piac- vagy közvéleménykutatási célokra vagy felhasználói profil létrehozásához, és harmadik fél részére sem adjuk át.

2. Általános adatgyűjtés (Log-fájlok)

Weboldalunk megnyitásakor weboldalunk szerveréhaz automatikus információk érkeznek. Ezek az információk átmenetileg egy úgynevezett log-fájlban tárolódnak. Itt az Ön hozzájárulása nélkül a következő adatok kerülnek begyűjtésre, és a törlés időpontjáig automatikusan tárolásra:

 • A lekérdező számítógép internet-protokoll címe (IP-címe)
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • A megnyitott adatok neve és URL-je (Uniform Ressource Locator)
 • a korábban felkeresett internetes oldal (úgynevezett hivatkozó oldal)
 • a használt böngésző és adott esetben az ön számítógépének operációs rendszere
 • az Ön internet-szolgáltatójának a neve
 • egyéb hasonló adatok és információk, amelyek egy támadás esetén információ-technológiai rendszereink védelmét szolgálják

A megnevezett adatokat a következő célokra dolgozzuk fel:

 • Zökkenőmentes kapcsolat létrehozásának biztosítása a weboldalunkkal
 • Weboldalunk kényelmes használatának biztosítása
 • A rendszerbiztonság és -stabilitás kiértékelése
 • egyéb adminisztrációs célokra

A fenti adatfeldolgozás jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdése adja. Jogos érdekünk az adatgyűjtés fent megnevezett céljaiból ered. Semmilyen esetben nem használjuk a gyűjtött adatokat arra a célra, hogy az Ön kilétére vonatkozóan következtetéseket vonjunk le.

3. Hozzájárulás a feldolgozáshoz

Ön a személyes adatainak feldolgozásához történő bármely hozzájárulását önkéntesen, tájékozottan, egyértelműen és (a jövőre vonatkozó) visszavonási joggal adja.

4. Adatok továbbítása

Személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítása a fent felsorolt célokon kívül nem lehetséges. Csak abban az esetben továbbítjuk személyes adatait harmadik fél részére, ha:

Ön ehhez a GDPR 6. cikke értelmében kifejezett hozzájárulását adta, az adattovábbítás a GDPR 6. cikke értelmében vett igények érvényesítéséhez szükséges és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek az adattovábbítás ellen nyomós, védelemre méltó oka lenne, abban az esetben, ha az adattovábbításra a GDPR 6. cikke szerinti törvényes kötelezettség áll fenn, az törvény szerint engedélyezett és a GDPR 6. cikke szerint az Önnel fennálló szerződéses jogviszony lebonyolításához szükséges

5. Az érintett személy jogai (érintettek joga)

Önnek a GDPR 15. cikke értelmében joga van az Ön, általunk feldolgozott személyes adatairól tájékoztatást kérni. Különösen kérhet tájékoztatást a

 • feldolgozás céljairól
 • a feldolgozott személyes adatok kategóriájáról
 • azon fogadó felek kategóriáiról, akik részére az Ön adatait nyilvánosságra hoztuk vagy hozzuk
 • az adattárolás tervezett időtartamáról
 • a feldolgozásra vonatkozó helyesbítési, törlési, korlátozási vagy visszavonási jogról
 • a panasztételi jog meglétéről egy felügyeleti hatóságnál
 • adatainak eredetéről, amennyiben azokat nem mi gyűjtöttük
 • egy automatizált döntéshozatal meglétéről, beleértve a profilozást

Továbbá az érintett személynek tájékoztatási joga van arról, hogy személyes adatait harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezet részére továbbítottuk-e. Amennyiben ez az eset fennáll, az érintett személynek egyebekben joga van megkapni a megfelelő garanciákat a továbbítással összefüggésben. Amennyiben az érintett személy élni kíván tájékoztatási jogával, azt bármikor jelezheti adatvédelmi megbízottunk vagy egyéb, az adatfeldolgozásért felelős munkatársunk felé.

6. Helyesbítési jog a GDPR 16. cikke szerint

Az érintett személynek joga van a felelős személytől kérni az érintett helytelen személyes adatok haladéktalan helyesbítését. A feldolgozás céljának figyelembe vételével az érintett személynek joga van a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni - egy kiegészítő nyilatkozattal is.

7. Törlési jog („Az elfeledtetéshez való jog”) a GDPR 17. cikke szerint

Ön kérheti a nálunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve, ha a feldolgozás egy törvényes kötelezettség teljesítéséhez szükséges, közérdekű okokból történik, vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges.

Az Ön törlési joga a következőket tartalmazza:

 • Személyes adatai azokra a célokra, amelyekből azokat begyűjtöttük vagy egyéb módon feldolgoztuk, már nincs szükség.
 • Az érintett személy visszavonhatja a hozzájárulást, amelyeken a feldolgozás a GDPR 6. cikk 1a bekezdése vagy 9. cikk 2a bekezdése szerint alapult, és a feldolgozáshoz nem áll fenn egyéb jogalap.
 • Az érintett személy ellenvetéssel él a feldolgozással szemben a GDPR 21. cikk 1. bekezdése értelmében és nem áll fenn magasabb rendű, feljogosító ok a feldolgozásra, vagy az érintett személy ellenvetéssel él a feldolgozással szemben a GDPR 21. cikk 2. bekezdése alapján.
 • A személyes adatok feldolgozása jogtalanul történt.
 • A személyes adatok feldolgozása egy törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az uniós jogrend vagy azon tagállam jogrendje szerint, amely a felelősökre érvényes.
 • A személyes adatokat az információ-szolgáltató által felajánlott szolgáltatásokkal kapcsolatban, a GDPR 8. cikk 1. bekezdése alapján kerültek felvételre.

8. A feldolgozás korlátozásának joga (GDPR 18. cikk)

Ön kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását, amennyiben Ön vitatja az adatok helyességét, a feldolgozás jogtalan, Ön azonban megtagadja azok törlését, de nekünk az adatokra már nincs szükségünk, de Önnek azokra valamely jogi igény érvényesítéshez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szüksége van, vagy ha Ön a feldolgozással szemben a GDPR 21. cikke alapján ellenvetéssel élt.

9. Jog az adathordozhatósára (GDPR 20. cikk)

Ön kérheti személyes adatainak, amelyeket Ön korábban a rendelkezésünkre bocsátott, egy strukturált, szokásos és számítógépen olvasható formátumban saját részre történő elküldését, vagy azok továbbítását egy másik felelős személy részére.

10. A hozzájárulás feltételei (GDPR 7. cikk 3. bekezdése)

Az érintett személynek joga van hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig történt feldolgozás törvényességét. Az érintett személyt erről a visszavonás leadása előtt tájékoztatni kell. A visszavonásnak éppen olyan egyszerűnek kell lennie, mint a hozzájárulásnak. Amennyiben élni szeretne visszavonási jogával, elegendő e-mailt küldeni a info@sikoplast-recycling.com címre

11. Ellenvetési jog (GDPT 21. cikk)

Amennyiben személyes adatai feldolgozásának jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdése szerinti jogos érdek adja, Önnek joga van a GDPR 21. cikke értelmében vett ellenvetést tenni személyes adatainak feldolgozásával szemben, amennyiben olyan okok állnak fenn, amelyek az Ön különleges helyzetéből adódnak, vagy ha az ellenvetés a direkt marketingre irányul. Az utóbbi esetben önnek általános ellenvetési joga van, amelyet mi a különleges helyzet indoklása nélkül teljesítünk. Amennyiben élni szeretne visszavonási- vagy ellenvetési jogával, elegendő e-mailt küldeni a info@sikoplast-recycling.com címre

12. Panasztételi jog a felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. cikk)

Minden érintett személynek joga van, az egyéb közigazgatási jogi vagy bírósági jogorvoslatra való jog sérelme nélkül, panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a tartózkodási helye, munkahelye, vagy a vélelmezett jogsértő személy tartózkodási helye szerinti tagállamban, ha az érintett személy azon a véleményen van, hogy az érintett személyes adatainak feldolgozása sérti a fenti rendeletet.

Általánosságban a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerinti felügyeleti hatósághoz fordulhat. Amennyiben az érintett személy élni kíván jogával, azt bármikor jelezheti adatvédelmi megbízottunk vagy egyéb, az adatfeldolgozásért felelős munkatársunk felé.

13. A feldolgozás biztonsága (GDPR 32. cikk)

Ahhoz, hogy személyes adatait megvédjük a jogtalan hozzáféréstől vagy a visszaélésektől, számos műszaki és szervezeti, valamint megelőző biztonsági intézkedést hoztunk. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk és a műszaki fejlesztésekhez igazítjuk. Munkatársaink adatvédelmi, titoktartási oktatásban részesülnek és elkötelezettek az adatvédelem tiszteletben tartása iránt.

Adatvédelmi alapelveink a megbízhatóság garantálása, a rendszerek és szolgáltatások integritása, elérhetősége és terhelhetősége a tartós feldolgozás biztosításának érdekében. Ezen felül munkatársaink adatvédelmi, titoktartási oktatásban részesülnek és elkötelezettek az adatvédelem tiszteletben tartása iránt.

14. Sütik

Internetes felületeink felhasználóbarátabbá tétele, és az Ön szükségleteihez történő igazítása érdekében sütiket használunk. A süti egy kicsi szöveges adatfájl, amely helyileg az Ön notebook-ján, tablet-jén, okostelefonján stb. tárolódik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mi közvetlen információt kapnánk az Ön személyazonosságáról. Ezért használunk pl. úgynevezett munkamenet-sütiket, amelyek felismerik, hogy Ön az egyes oldalainkat korábban már felkereste-e. Ezek a weboldal elhagyása után automatikusan törlődnek. Böngészője lehetővé teszi Önnek a sütik törlése funkciót (pl. „böngészőadatok törlése”). Erről további információkat a kezelési útmutatóban talál, ill. általában az internet böngészőben a „Beállítások” menüpont alatt. A sütik által a fent nevezett célokra feldolgozott adatok saját és harmadik felek jogos érdekeinek fenntartásához szükségesek a GDPR 6. cikk 1. bekezdése alapján.

Weboldalunk bármely elérése esetén az erről a folyamatról készült adatok egy protokoll fájlban tárolódnak. Ezek nem személyes adatok, tehát nem tudjuk kideríteni, hogy melyik felhasználó melyik adatokat nyitotta meg. Egyesével minden megnyitásról a következő adatcsoport tárolódik:

 • A megnyitott fájl neve
 • A megnyitás dátuma és időpontja
 • átvitt adatmennyiség
 • Jelentés, hogy a megnyitás sikeres volt-e

Ezen felül lehetőség van a sütik deaktiválására vagy kezelésére a teljes böngészőben.

support.google.com/accounts/answer/61416

support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html

15. Automatizált döntéshozatal megléte / profilozás

Felelősségtudó vállalatként eltekintünk az automatikus döntéshozataltól és a profilozástól.

16. A feldolgozásért felelős személy neve és elérhetősége

A GDPR értelmében felelős:

SIKOPLAST Recycling Technology GmbH

Mülheimer Straße 1

53840 Troisdorf

Németország

Tel.: +49 2241-127765-10

Mail: info(at)sikoplast-recycling.com

Weboldal: www.sikoplast-recycling.com

Ügyvezető: Stylianos W. Nikolaou

17. Illetékes adatvédelmi hatóság

Felügyeleti hatóság

Nordrhein-Westfalen adatvédelemért és információszabadságért felelős tartományi megbízottja

Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf

Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf

Telefon: +49 211 38424 - 0

Telefax: +49 211 38424 - 10

E-mail: poststelle(at)ldi.nrw.de

18. Az adatvédelmi nyilatkozat aktualitása és változása

Az adatvédelmi nyilatkozat jelenleg érvényes, a 2018. májusi helyzet alapján. A törvényi illetve hatósági szabályozások változása miatt vagy azok alapján továbbfejlesztett weboldalunk és ajánlataink miatt szükség lehet a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

Leadinfo

A LeadinfoB.V., Rotterdam, Hollandia Lead-Generation-Service-ét használjuk. Ez az IP-cím alapján felismeri a vállalatok látogatását weboldalunkon és megmutatja a hozzá tartozó nyilvános információkat, például cégneveket vagy címeket. Ezen túlmenően a Leadinfo két First-Party sütit állít be a weboldalunkon lévő felhasználói magatartás kiértékeléséhez, a domain-eket pedig nyomtatványadatokból (pl. „leadinfo.com”) dolgozza fel, hogy az IP címeket a vállalatokkal kapcsolatba hozza, ami a szolgáltatás javítását szolgálja. További információkat itt találhat: www.leadinfo.com. Ezen az oldalon: www.leadinfo.com/en/opt-out lehetősége van az opt-out-ra. Opt-out esetében a Leadinfo a jövőben nem dolgozza fel az adatait.